Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Πολιτική

για τη LECHUZA και την PLAYMOBIL

- geobra Brandstaetter Stiftung & Co. KG - είναι η δημιουργός των παιχνιδιών PLAYMOBIL και των γλαστρών και επίπλων LECHUZA. Έχουμε την υποχρέωση να διαχειριζόμαστε υπεύθυνα τους πόρους που χρησιμοποιούμε κατά την παραγωγή και να εξετάζουμε το αντίκτυπό μας στο περιβάλλον.
Certificate environmental management system
Certificate ISO 14001:2015

Download here

Certificate
Certificate ISO 50001:2018

Download here

Έχοντας λάβει την πιστοποίηση DIN EN ISO 14001 εισήγαμε ένα κοινό Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για την PLAYMOBIL και τη LECHUZA. Με άξονα την ευθύνη μας για τη διατήρηση των πόρων και την αποδοτική χρήση της ενέργειας, ενισχύσαμε το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με ένα Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας σύμφωνα με το DIN EN ISO 50001.B7
Οι ακόλουθες αρχές λειτουργίας της περιβαλλοντικής και ενεργειακής μας πολιτικής, διαμορφώνουν την βάση για τις συνεχιζόμενες διαδικασίες του Συστήματος Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής διαχείρισης:
  1. Είναι δέσμευση μας και σταθερός κανόνας να υπακούμε στα νομικά πλαίσια και τις ρυθμιστικές διατάξεις. Μάλιστα, όπου είναι δυνατόν, στόχος μας είναι να τα υπερβούμε προς το καλύτερο.

  2. Βελτιώνουμε συνεχώς τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της παραγωγής μας βασιζόμενοι σε στέρεους αντικειμενικούς σκοπούς ώστε να προστατεύονται οι φυσικοί μας πόροι και να αποφεύγεται η μόλυνση. Αυτό επίσης περιλαμβάνει μια μακρόχρονη μείωση της ενεργειακής μας κατανάλωσης και βελτίωση της ενεργειακής μας αποδοτικότητας.

  3. Λαμβάνουμε υπόψη την ενεργειακή αποδοτικότητα στις διαδικασίες αγορών νέων εγκαταστάσεων, προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία προορίζονται να βελτιώσουν την ενεργειακή μας απόδοση.

  4. Εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους μας ώστε να συνειδητοποιούν με ποιο τρόπο η εργασία τους έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον και να χρησιμοποιούν την ενέργεια με υπευθυνότητα.

  5. Εμπλέκουμε τους προμηθευτές και συνεργάτες μας στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της εταιρείας μας έτσι ώστε να μπορούν και εκείνοι να χρησιμοποιούν με μέτρο τους απαιτούμενους πόρους και να εκμεταλλεύονται δυνατότητες για εξοικονόμηση και επαναχρησιμοποίηση.

Τα διευθυντικά στελέχη και οι υπάλληλοι της εταιρείας μας δεσμεύονται σε αυτή την περιβαλλοντική και ενεργειακή πολιτική. Η Διοίκηση και όλοι οι υπάλληλοι παίρνουν μέρος ενεργά στην εφαρμογή των αρχών του Συστήματος Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης και ακολουθούν τον στόχο μας για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής και ενεργειακής απόδοσης μας. Εργαζόμαστε όλοι μαζί για να εφαρμόσουμε αυτή την πολιτική, έτσι ώστε τα παιδιά μας να συνεχίζουν να μεγαλώνουν και να παίζουν σε ένα υγιές και βιώσιμο περιβάλλον.

01/10/2020
Steffen Höpfner
geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG
Vorstandsvorsitzender
René Feser
geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG
Executive Board (stellv. Vorsitzender)
Roger Balser
geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG
Executive Board
Thomas Weberbauer
geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG
Executive Board